Ang pagbabago ng mga tuntunin hábang nangyayari ang laro ay malî.Kinamumuhian ko ang paglilihim at sa halip ay isinusúlong ang transparensi sa lahat ng mga kontrata, proyekto, at transaksiyon sa negosyo mulang pagsusumite ng mga panukala hanggang negosasyon tungo sa perpeksiyon, at sa wakas, sa pagpapatupad.

mga dating presidente-14

Mga taon ng pagsisikap upang, bigla, bumalik silá kung saan nag-umpisa.

Sa labang ito, hinahámon ko ang Kongreso at ang Komisyon sa Karapatang Pantao at ang ibá pa na mayroong kahalintulad na gawain upang pahintulutan kami sa isang uri ng pamamahala na umaalinsunod sa itinatadhana ng batas.

Magiging malupit ang labang ito at kailangang tuloy-tuloy. Tinud-anay nga Kausaban”– ang mga salitâng ito ang naghatid sa akin sa pagkapangulo.

Gawin ninyo ang inyong trabaho at gagawin ko ang trabaho ko. Ang mga islogang ito ang nása aking isip hindi lámang para sa tanging layuning makuha ang boto ng mga botante. Mao kana ang tumong sa atong panggobyerno (Tunay na pagbabago.

Dito patungo ang ating gobyerno).”Higit pa kaysa pagkuha ng boto.

Ito ang mga sigaw ko sa pakikipaglaban sa ngalan ng mga táong uhaw na uhaw sa tunay at makabuluhang pagbabago. Kayâ, inaatas ko sa lahat ng mga kalihim ng kagawaran at punò ng ahensiya na bawasan ang mga rekisito at panahon sa pagproseso ng mga aplikasyon, mula sa pagsusumite hanggang pagpapalabas.

It will take a while before your question appears in the comment box. na kilala bilang Cory Aquino ay ang ikalabing-isang pangulo ng Republika ng Pilipinas at kauna-unahang babaeng pangulo sa Pilipinas at sa Asya.

Siya ay biyuda ng dating Senador Benigno Aquino Jr.

Sign up today and access exclusive content, events, and workshops curated especially for those who crave clarity and collaboration in an intelligent, action-oriented community.

This is cathcath's blog dedicated to students and researchers forfacts and information about the Philippines.

Ang pagguho ng paniniwala at tiwala sa pamahalaan—iyan ang tunay na suliranin na dapat nating harapin.